baner - wirtualny znicz.jpg
ban-pogoda.jpg
banerek mapa2.jpg
Środa, 16.10.2013
Pochowanie zwłok lub szczątków

Cmentarz Komunalny w Starorypinie Prywatnym prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych do pogrzebów tradycyjnych: groby ziemne i murowane, oraz do pogrzebów urnowych i w kolumbarium.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania Cmentarza sprzedaż grobów w kwaterach przeznaczonych pod groby ziemne następuje w kolejności zgłoszenia i nie przewiduje możliwości rezerwacji miejsca grzebalnego.

W Kwaterach murowanych prowadzona jest budowa pieczar zgodnych z wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. W grobach murowanych istnieje możliwość rezerwacji miejsca grzebalnego na 20 lat, pod warunkiem uiszczenia opłat zgodnych z cennikiem.

 

W przypadku zgłoszenia pogrzebu jak i chęci rezerwacji zostaje spisana umowa pomiędzy Zarządcą Cmentarza a Uprawnionym stanowiąca podstawę do dysponowania miejscem grzebalnym, grobem murowanym jak i naliczania opłat związanych z pochówkiem.

 

 

Dokumenty niezbędne do dokonania pochówku:

 

 • Karta zgonu (do celu pochowania zwłok) – oryginał karty zgonu wydawany przez lekarza stwierdzającego zgon
 • Akt zgonu – kserokopia aktu zgonu uzyskanego w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu
 • Dowód osobisty osoby zlecającej pochowanie zwłok – zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych do zlecenia pochowania zwłok mają prawo:

  1) pozostały małżonek(ka),

  2) krewni zstępni,

  3) krewni wstępni,

  4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

  5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

  Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

Osoba zlecająca pochówek i podpisująca umowę staje się dysponentem grobu.

Zamiar dokonania pochówku (w przypadku nowego grobu) należy zgłosić Zarządowi Cmentarza nie mniej niż 12 h przed planowanym pochówkiem w przypadku dochowania zwłok do grobu rodzinnego minimalny okres to 24 h przed planowanym pochówkiem. W przypadku dochowywania zwłok do grobu na którym ustawiony został nagrobek osoba zlecająca pochowanie winna zwrócić się do zakładu kamieniarskiego o rozebranie pomnika.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się